Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
 Du lịch Hà Nội - Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Hà Nội
Du lịch Hà Nội - Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Hà Nội
Thời gian : 5 ngày
Giá : 3,998,000 đ
Hành trình : Hà Nội - Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Hà Nội
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
3,998,000
3,998,000
3,998,000

Trẻ em
1,999,000
1,999,000
1,999,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 3,998,000 đ