Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
Du lịch đền Hùng Xuân Ất Mùi
Du lịch đền Hùng Xuân Ất Mùi
Thời gian : 1 ngày
Giá : 500,000 đ
Hành trình : Hà Nội - Đền Hùng - Hà Nội
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
500,000
500,000
500,000

Trẻ em
250,000
250,000
250,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 500,000 đ