Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
Du lịch Hà Nội-  Sơn- Đền Mẫu Tân Thanh - Tam Thanh 1 ngày
Du lịch Hà Nội- Sơn- Đền Mẫu Tân Thanh - Tam Thanh 1 ngày
Thời gian : 1 ngày
Giá : 400,000 đ
Hành trình : Du lịch Hà Nội- Sơn- Đền Mẫu Tân Thanh - Tam Thanh
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
400,000
400,000
400,000

Trẻ em
200,000
200,000
200,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 400,000 đ