Vui lòng điền những thông tin cần thiết để tạo mới đăng ký đặt hàng
Thông tin
Du lịch lễ hội Hà Nội- chùa Hương- Đền Đức Thánh Cả- Hà Nội
Du lịch lễ hội Hà Nội- chùa Hương- Đền Đức Thánh Cả- Hà Nội
Thời gian : 1 ngày
Giá : 320,000 đ
Hành trình : Hà Nội- chùa Hương- Đền Đức Thánh Cả- Hà Nội
Giá cơ bản (đ)
Đối tượng
Việt Nam
Việt kiều
Nước ngoài

Người lớn
320,000
320,000
320,000

Trẻ em
160,000
160,000
160,000

Trẻ em(5-10)
0
0
0

Trẻ em(1-5)
0
0
0

Thông tin liên lạc
* Họ tên:
 

Địa chỉ:

* Điện thoại:
 

* Email:
   

Di động:

* Tổng tiền:
Người lớn: Trẻ em:

Trẻ em(5-10): Trẻ em(1-5):

Mã số thuế:

Tổng tiền: 320,000 đ